Welkom bij Verzuimvizie

DE ROLVERDELING

Langdurig ziekteverzuim is voor alle betrokkenen vervelend: de zieke, de collega's,  de werkgever en de bedrijfsvoering. De overheid, werkgevers, werknemers en instanties als de arbo- en re-integratiedienst (hierna arbodienst genoemd), werken daarom samen aan een goede oplossing.

Uit onderzoek blijkt dat de eerste maanden van ziekte bepalend zijn voor de duur van het gehele verzuim. Hoe langer iemand thuis blijft, hoe groter de kans is dat hij of zij in de WIA  terechtkomt. Wanneer de werknemer en de werkgever snel na de ziekmelding snel met elkaar in contact komen en de duur van het verzuim en de mogelijkheden om weer aan het werk te gaan bespreken, heeft dat in de meeste gevallen een positief resultaat. (Een werkgever mag officieel niet vragen naar de aard van de ziekte).

Daarom richt de regelgeving van de Wet Verbetering Poortwachter zich vooral op de samenwerking tussen werkgever en de zieke werknemer.

Hoofdlijnen van de Wet Verbetering Poortwachter

Als na zes weken ziekte blijkt dat u waarschijnlijk langdurig ziek zult blijven, geeft de arbodienst een oordeel over de verzuimsituatie aan u en uw werkgever, inclusief een oordeel over herstel en werkhervatting.

 

Op basis van dit advies stelt uw werkgever samen met u een schriftelijk plan van aanpak op. Hierin staat hoe groot de kans is dat u weer snel aan het werk kan en welke acties binnen een bepaald tijdsbestek daarvoor nodig zijn. Deze acties zijn gericht op het werken in de huidige functie, in een andere functie binnen het bedrijf of, een derde mogelijkheid, toewerken naar re-integratie bij een andere werkgever.

Ook wordt aangegeven wat u -beiden- er aan zult doen om die snelle terugkeer op het werk mogelijk te maken. Het kan gaan om een aanpassing van de werkplek of bijvoorbeeld loopbaanbegeleiding. Uw werkgever benoemt een arbeidsdeskundig casemanager die de verzuim- en re-integratie-begeleiding coördineert. De arbeidsdeskundig casemanager is het eerste aanspreekpunt voor werkgever en werknemer. De werknemer is verplicht om met de werkgever te blijven evalueren wat het effect is van die pogingen. Minimaal eens in de zes weken heeft u daarover contact met uw werkgever.

 

RECHTEN EN PLICHTEN

De werknemer en werkgever zijn, vanuit goed werkgever- en werknemerschap, verplicht datgene te doen (of juist na te laten) om arbeidsongeschiktheid te voorkomen of, als dat niet lukt, een passende werkhervatting na te streven.

 

HET VERZUIMPROTOCOL

Wanneer een werknemer zich ziek meldt, worden diverse stappen doorlopen om ervoor te zorgen dat deze zo snel mogelijk weer terug op de werkplek is. Deze stappen vormen de regels waaraan u en uw werknemer zich moeten houden

 

 

UW ARBODIENST: Verzuimvizie

De hoofdactiviteiten van ons bedrijf zijn te verdelen in:

  • consultancyactiviteiten op het vlak van verzuimmangagement
  • verzuim en re-integratiebegeleiding van werknemers.
  • personele ondersteuning door het uitlenen van onze adviseurs.
  • deskundigheidsbevordering van leidinggevenden en P&O'ers.

 

 

Contact

Verzuimvizie BV

Statensingel 22

6217 KD MAASTRICHT

Telefoon: 043 – 240 00 30

Email: info@verzuimvizie.nl

Kamer van Koophandel : 14116892

Copyright 2021 | Verzuimvizie B.V.