Welkom bij Verzuimvizie

VERZUIMPROTOCOL

De ziekmelding

 • Je meldt je persoonlijk en zo spoedig mogelijk, in ieder geval voor 9.00 uur in de ochtend, (telefonisch) ziek bij je leidinggevende. Mocht je de voicemail treffen, spreek deze dan in en vermeld het telefoonnummer waarop je bereikbaar bent. Jouw leidinggevende neemt dan dezelfde dag contact met je op.
 • Breng altijd ook vóór de geplande aanvang van je werkdag een directe collega op de hoogte van je afwezigheid. Spreek met je collega af of er maatregelen getroffen moeten worden, zoals werk overnemen of afspraken afzeggen.
 • Jouw leidinggevende geeft de ziekmelding door aan de verantwoordelijke collega van de verzuimregistratie en/of aan onze arbodienst.
 • Wanneer er sprake is van een ongeval (in of buiten werktijd) dat door een ander is veroorzaakt en waardoor je (tijdelijk) niet kunt werken, dan maken we daar melding van.
 • Wanneer jouw arbeidsongeschiktheid valt onder de zogenaamde ‘vangnetregeling’, dan  is het belangrijk dat we dit zo snel mogelijk bij UWV melden. Mogelijke vangnetgevallen zijn: arbeidsongeschiktheid als gevolg van een zwangerschap of orgaandonatie. Als dit op jouw situatie van toepassing is, verzoeken we je dit bij je ziekmelding aan te geven.

 

Ziekmelding vanuit het buitenland

Voor een ziekmelding vanuit het buitenland gelden dezelfde regels als voor een ziekmelding

vanuit Nederland. Dus word je tijdens je vakantie ziek, dan meld je dit direct op de eerste dag bij je leidinggevende.

 

Daarnaast moet je zo snel mogelijk een lokale arts inschakelen voor een medische verklaring. Na terugkomst moet je deze verklaring overhandigen aan de arbodienst. De verklaring moet de volgende gegevens bevatten:

 • de aard van de ziekte
 • het verloop van de ziekte
 • de ingestelde therapie
 • een verklaring van medische ongeschiktheid tot reizen (indien van toepassing)

 

In overleg maak je afspraken maken over het afboeken van de vakantiedagen.

 

Contact met je leidinggevende

 • Ook na je ziekmelding is er regelmatig contact tussen jou en je leidinggevende. Dezelfde onderwerpen als bij de ziekmelding worden besproken. Er kunnen afspraken worden gemaakt over (gedeeltelijke) werkhervatting, hulp bij het herstel en over hoe vaak en op welke manier er contact is zijn tussen jou en je leidinggevende.
 • In opdracht van je leidinggevende kan de arbodienst jou bellen of thuis bezoeken. Verblijf je op een ander adres, permanent of tijdelijk, dan moet je dit altijd binnen 24 uur aan je leidinggevende en aan de arbodienst doorgegeven.

 

Het spreekuur en de bedrijfsarts

Als het nodig is, ontvang je een oproep voor het spreekuur van de arbodienst. Dit is een verplicht en belangrijk onderdeel van de verzuimbegeleiding, zowel voor jou als je leidinggevende. De bedrijfsarts gaat met jou in gesprek over de reden van het verzuim. Je bent verplicht om de bedrijfsarts van de benodigde (medische) informatie te voorzien, zodat hij een objectief, medisch oordeel kan geven. Op basis van hiervan kan De arbodienst aan jou en je leidinggevende een advies geven over jouw re-integratie en samen bekijken hoe we het beste kunnen begeleiden.

Tijdens de spreekuren evalueert de arbodienst de voortgang van het verzuimtraject, dit wordt vastgelegd in een dossier. Jij en jouw leidinggevende ontvangen een terugkoppeling van de arbodienst van de afspraken die gemaakt zijn tijdens het spreekuur. Als het nodig is, dan neemt de bedrijfsarts contact op met je leidinggevende voordat hij een advies geeft. Heb je vragen naar aanleiding van het advies: bel de arbodienst.

 

Spreekuur verzetten of afzeggen

 • Kun je niet op het spreekuur komen? Bij verhindering neem je zo snel mogelijk contact op met je leidinggevende om de afspraak te (laten) verzetten.
 • Kun je niet naar het spreekuur reizen, dan neem je contact op met je leidinggevende om samen tot een oplossing te komen.
 • Heb je een uitnodiging voor het spreekuur ontvangen en je werkzaamheden inmiddels weer hervat, dan geef je dit door aan je leidinggevende. Hij kan dan contact opnemen met de arbodienst.

 

De (gedeeltelijke) werkhervatting

De bedrijfsarts adviseert jou en je leidinggevende over de mogelijke datum waarop je het werk (deels) kan hervatten. Ben je niet in staat om op de afgesproken dag weer aan het werk te gaan, dan:

 • licht je onmiddellijk je leidinggevende in
 • licht jouw leidinggevende zo snel mogelijk de arbodienst in

Zodra je weer in staat bent om te werken, dan meld je je beter bij jouw leidinggevende. Ga je deels weer aan het werk, dan blijft overleg met de bedrijfsarts nodig.

 

Samen verantwoordelijk

Jij en je leidinggevende zijn samen verantwoordelijk voor re-integratie en een snelle en verantwoorde terugkeer naar het werk. Jullie werken samen aan de activiteiten die hierop gericht zijn, bijvoorbeeld training, scholing, gedeeltelijke werkhervatting en werkaanpassing.

Je stelt je actief op in dit proces. Je werkt optimaal mee aan je herstel en houd je  aan de gemaakte afspraken met de arbodienst en jouw leidinggevende.

 

Vakantie

Als je op vakantie wil tijdens jouw verzuimperiode, dan heb je hiervoor toestemming nodig van jouw leidinggevende. Hij kan zijn beslissing baseren op het advies van de arbodienst.

 

Open spreekuur

Je kunt op eigen initiatief contact opnemen met de arbodienst over gezondheid en werk, juist als er (nog) geen sprake is van arbeidsongeschiktheid. Dit kan bijvoorbeeld door het

open spreekuur te bezoeken. Jouw leidinggevende wordt niet ingelicht over deze contacten, behalve als je dit wilt, hiervoor toestemming geeft én de bedrijfsarts het zinnig acht. Dit bezoek van het open spreekuur valt ook onder het medisch geheim.

 

Privacy

De arbodienst ziet erop toe dat privacygevoelige gegevens optimaal worden beschermd tegen onbevoegden. In het privacyreglement is precies vastgelegd wie bepaalde gegevens mag inzien, hoe lang ze worden bewaard en hoe wordt voorkomen dat onbevoegde personen toegang krijgen tot deze informatie.

 

Medische informatie is uitsluitend toegankelijk voor de arbodienst die gehouden is aan het beroepsgeheim van de bedrijfsarts en aan degene die onder de directe verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts werken of de bedrijfsarts die namens zijn afwezige collega moet waarnemen.

 

Vanuit de privacywetgeving ontvangt jouw leidinggevende van de arbodienst geen inhoudelijke en/of medische informatie over het gesprek tussen jou en de professional van de arbodienst. Wel ontvangt jouw leidinggevende informatie over jouw re-integratie. In sommige situaties kan de bedrijfsarts het wenselijk vinden om bepaalde informatie wel aan jouw leidinggevende terug koppelen, bijvoorbeeld om beperkingen aan te geven voor de werkaanpassing. In zo’n geval vraagt de arbodienst altijd eerst om toestemming.

 

Kijk in de website van de Autoriteit voor Persoonsgegevens voor meer informatie over wie jouw gegevens mag inzien, en welke gegevens jouw leidinggevende mag opvragen. Zie https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/werk-en-uitkering/zieke-werknemers

 

Wil je meer weten?

Voor meer informatie over het verzuimprotocol of over je verzuim kun je terecht bij je leidinggevende.

Contact

Verzuimvizie BV

Statensingel 22

6217 KD MAASTRICHT

Telefoon: 043 – 240 00 30

Email: info@verzuimvizie.nl

Kamer van Koophandel : 14116892

Copyright 2021 | Verzuimvizie B.V.